Informacje o projekcie

Projekt: Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Tytuł projektu: Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne

Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji umiejętności pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju poprzez przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • wzmocnienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczestników projektu,
 • wzmocnienie kompetencji miękkich uczestników projektu,
 • wzrost liczby zajęć praktycznych,
 • intensyfikacja współpracy i kształcenia w zakresie ponadregionalnym.

Efektem projektu będzie nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w sektorze opieki zdrowotnej oraz wzrost jakości oferowanych usług.

Wartość projektu: 1 995 579,60 PLN

Wkład EFS: 1 681 874,48 PLN

Kształcenie skierowane jest do pielęgniarek i położnych z województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany z funduszy europejskich.

Uwaga! W ramach projektu uczestnik może wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Wszystkie kursy realizowane są na podstawie programu kształcenia opracowanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia.

Pielęgniarki, położne mogą bezpłatnie zdobyć nowe kompetencje poprzez udział w następujących pięciu kursach!!!

Kryteria udziału

 

 

KURS SPECJALISTYCZNYORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT
dla pielęgniarek i położnych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia na nowy kurs specjalistyczny: „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych”.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014r., poz. 1435, z późn. zm.), nowe uprawnienia zawodowe nabywają pielęgniarki i położne    z wyższym wykształceniem pielęgniarskim, położniczym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa oraz ukończyły kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu (kopia);
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego (część II) lub drugiego stopnia (część I) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa (kopia);
 • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego
w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi:

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept:
65 godzin dydaktycznych, w tym:

 • Zajęcia teoretyczne – 39 godzin,
 • Zajęcia praktyczne – 20 godzin,
 • Samokształcenie – 6 godzin.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia:
44 godzin dydaktycznych, w tym:

 • Zajęcia teoretyczne – 26 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 14 godzin,
 • Samokształcenie – 4 godziny.

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie
z art.15aust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite) oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka/położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne,
  z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia,
  w tym wystawianie na nie recept.
 3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept
  lub zleceń.
 4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona
jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo
lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka/położna jest uprawniona
do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne
  do kontynuacji leczenia
 2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

 

KURS SPECJALISTYCZNY – WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE
dla pielęgniarek i położnych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia na kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie fizykalne”, dla pielęgniarek i położnych.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka/położna, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu (kopia);
 • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną.

Cel kształcenia
Ukształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 65 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 25 godzin,
 • samokształcenie – 10 godzin.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe fizjologicznych i patologicznych funkcji układów i narządów osoby dorosłej, analiza i interpretacja wyników badania dla potrzeb opieki pielęgniarskiej.
 2. Badanie podmiotowe i przedmiotowe układu/części ciała osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych i patologicznych funkcji układów i narządów, analiza i interpretacja wyników badania dla potrzeb opieki pielęgniarskiej.

 

KURS SPECJALISTYCZNY – REHABILITACJA OSÓB Z PRZEWLEKŁYMI ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
dla pielęgniarek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia na kurs specjalistyczny „Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi” dla pielęgniarek.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia;
 • aktualne prawo wykonywania zawodu (kopia);
 • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną.

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 164 godziny dydaktyczne:

 • zajęcia teoretyczne – 59 godziny;
 • zajęcia praktyczne – 90 godzin,
 • samokształcenie – 15 godzin.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Prowadzenie psychoedukacji pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów.
 2. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych i treningów samoobsługi.
 3. Prowadzenie szkoleń z psychoedukacji i rehabilitacji osób chorych psychicznie.
 4. Stosowanie komunikacji terapeutycznej w czasie sprawowania opieki nad pacjentem z  zaburzeniami psychicznymi.
 5. Edukowanie pacjentów przewlekle psychicznie chorych i członków ich rodzin w aspekcie przeciwdziałania nawrotom ostrych objawów chorobowych.

 

KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
dla pielęgniarek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia;
 • dokument potwierdzający długość stażu pracy w zawodzie (co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran (kopia);
 • aktualne prawo wykonywania zawodu (kopia);
 • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną.

Cel kształcenia
Celem kształcenia jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną.

Czas trwania kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 240 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 135 godzin;
 • zajęcia praktyczne – 105 godzin.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego, radioterapii i leczenia chirurgicznego. 2. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia systemowego, radioterapii i leczenia chirurgicznego.
 2. Zakładanie i pielęgnowanie wkłuć dożylnych i obsługa portów naczyniowych.
 3. Podawanie leków przeciwnowotworowych wg zleconych schematów leczenia systemowego.
 4. Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego.
 5. Postępowanie pielęgniarskie w przypadku wystąpienia objawów ubocznych choroby nowotworowej lub leczenia przeciwnowotworowego.
 6. Edukowanie chorego i jego rodziny w zakresie żywienia podczas leczenia przeciwnowotworowego.
 7. Przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji chorego, a w trakcie i po zakończeniu leczenia systemowego.
 8. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia promieniami jonizującymi.
 9. Prowadzenie profilaktyki i pielęgnacji wczesnych skórnych odczynów popromiennych.
 10. Zapobieganie skutkom ubocznym leczenia promieniami jonizującymi.
 11. Pielęgnowanie chorego w trakcie leczenia chirurgicznego.
 12. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych pacjentów leczonych chirurgicznie.
 13. Pielęgnowanie chorego cierpiącego ból.
 14. Prowadzenie wsparcia psychologicznego pacjentom onkologicznym na wszystkich etapach choroby oraz ich rodzinom.
 15. Przekazywanie niepomyślnych i trudnych informacji pacjentowi i jego rodzinie w zakresie procesu pielęgnowania.
 16. Organizowanie wsparcia duchowego i religijnego pacjentowi w zakresie jego potrzeb i światopoglądu.

 

KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO
dla pielęgniarek

Uniwersytet Medyczny w Łodzi uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

Zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia;
 • dokument potwierdzający długość stażu pracy w zawodzie (co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie);
 • aktualne prawo wykonywania zawodu (kopia);
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego:
  1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,W przypadku braku ukończenia powyższych kursów należy uzupełnić kwalifikacje i przedłożyć zaświadczenie najpóźniej przed egzaminem końcowym.

   Warunki o których mowa w ppkt a. i b. nie dotyczą pielęgniarek, które:
   – są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września  2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub
   – posiadają dyplom ratownika medycznego lub – zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).”

 • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną.

Cel kształcenia
Zdobycie przez pielęgniarkę ogólnej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią umiejętności postępowania i pielęgnowania chorych z typowymi schorzeniami wieku podeszłego.

Czas kształcenia
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 119 godzin,
 • zajęcia praktyczne – 125 godzin,
 • samokształcenie – 61 godzin.

Po ukończeniu kursu pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia dorosłych.
 2. Aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej.
 3. Doraźne podawanie tlenu.
 4. Przemieszczanie pacjentów z ograniczeniami mobilności i długotrwale unieruchomionych.
 5. Pobieranie materiału biologicznego do badań, interpretowanie wyników badań laboratoryjnych.
 6. Prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi)